• <dd id="1agyq"></dd>
 • <em id="1agyq"><acronym id="1agyq"></acronym></em>
   <th id="1agyq"></th>
   <li id="1agyq"></li>
   <th id="1agyq"></th>
  1. 6YRSShandong Zeyu Heavy Industry Science And Technology Co., Ltd.
   Supplier
   This supplier has been verified onsite by world-leading inspection company,
   TüV Rheinland
   Xác minh t?i ch? b?i hàng ??u th? gi?i ki?m tra c?ng ty, TUV Group
   2020.04.01
   full-screen
   S?n ??ng Zeyu N?ng Ngành C?ng Nghi?p Khoa H?c và C?ng Ngh? Co., Ltd (Cho ng?n: ZEYUZHONGGONG) ---- m?t ng?i sao m?i trong các l?nh v?c c?a Trung Qu?c tr?n máy móc. Thành l?p vào n?m 2007, các c?ng ty là m?t ??i bóng c?a ?am mê nh?ng ng??i ?àn ?ng có ?? ???c tham gia vào trong tr?n máy móc cho h?n m??i n?m. Các c?ng ty có h?n 100 nhan viên, 30% trong s? ?ó là k? thu?t tài n?ng. Các c?ng ty c?a ph?m vi kinh doanh bao g?m: tr?n bê t?ng thi?t b? day chuy?n c?ng nghi?p gi?i pháp toàn di?n, ?n ??nh ??t thi?t b? tr?n, PC thành ph?n thi?t b? ??c bi?t, tr?n kh?/??t tr?n v?a thi?t b?. Các c?ng ty t?p trung vào s? phát tri?n, s?n xu?t và d?ch v? c?a tr?n thi?t b? cho th?i gian dài ..Các c?ng ty c?a tr? s? chính n?m ? trong các hi?u khách S?n ??ng, xinh ??p mùa xuan thành ph?, T? Nam. T?i cùng m?t th?i gian, có ??ng Trung Qu?c Th??ng H?i Bán Hàng và C?ng Ty D?ch V?, phía nam Trung Qu?c Quy Chau Bán Hàng và C?ng Ty D?ch V?, Phía ??ng B?c Heihe Bán Hàng và C?ng Ty D?ch V?, vv (v?n còn xay d?ng). Nh? m?t S?n ??ng b?n ??a, ??n gi?n và trung th?c có lu?n lu?n ch?y trong c?a chúng t?i máu, do ?ó gay ra các s? kiên trì và s? kiên trì c?a chúng t?i Zeyu m?i ng??i! "T?p trung, tính chuyên nghi?p, n?ng ??; làm t?t, ???c m?nh m?, làm dài "là các giá tr? c?t l?i c?a chúng t?i Zeyu! Chúng t?i ph?n ??u ?? xay d?ng m?t thi?t b? tr?n day chuy?n c?ng nghi?p gi?i pháp toàn di?n, mà là ???c ?ánh giá cao b?i ng??i s? d?ng!Ng??i ??nh h??ng, c?ng ngh? là chính hi?u qu? l?c l??ng. Trong ??t hàng ?? thích ?ng v?i các nhu c?u c?a th? tr??ng và ng??i s? d?ng, s?n ph?m c?a chúng t?i là liên t?c iterative và liên t?c t?i ?u hóa và nang c?p. V?i các n? l?c chung c?a khách hàng c?a chúng t?i và c?a chúng t?i Zeyu m?i ng??i, chúng t?i ?? thu ???c h?n m??i m? hình ti?n ích b?ng sáng ch?. Chúng t?i ?? th?ng qua các "ISO9001 ch?t l??ng ch?ng nh?n h? th?ng, ISO14001 ch?t l??ng m?i tr??ng ch?ng nh?n h? th?ng, OHSAS18001 ngh? nghi?p s?c kh?e và an toàn h? th?ng qu?n ly ch?ng nh?n và ch?ng nh?n CE EU "và nghiêm ng?t phù h?p v?i các ch?ng nh?n h? th?ng tiêu chu?n. Trong n?m 2017, nó ?? ???c ?ánh giá là "S?n ??ng Doanh Nghi?p c?ng ngh? Cao".Các c?ng ty hi?n ?ang có h?n 60 gi?ng s?n ph?m trong n?m l?n lo?i. Các s?n ph?m chính: tr?n bê t?ng nhà máy, ?n ??nh ??t tr?n nhà máy, PC thành ph?n day chuy?n s?n xu?t, kh? v?a tr?n th?c v?t và ??t tr?n v?a tr?n nhà máy. Nó ???c s? d?ng R?ng R?i trong cao-t?c ?? ???ng s?t, ???ng cao t?c, san bay, c?u, c?ng, th?y ?i?n và khác c? s? h? t?ng xay d?ng và th??ng m?i bê t?ng ngành c?ng nghi?p. Chúng t?i ?? cung c?p thi?t b? cho Chính Ph? Trung ??ng-led Doanh Nghi?p, ch?ng h?n nh? Trung Qu?c ???ng S?t Nhóm, trung qu?c Xay D?ng ???ng S?t, Nhà N??c Trung Qu?c Xay D?ng, Trung Qu?c Th?ng Tin Liên L?c Xay D?ng, sinohydro Nhóm vv và d?ch v? cho tr?ng ?i?m Qu?c Gia các d? án. Cùng m?t lúc th?i gian, s?n ph?m c?a chúng t?i ?? ???c bán cho Khu V?c ??ng Nam á, Trung á, Nam á, trung ??ng, Chau Phi và Nga, M?ng C? và các n??c khác và khu v?c, và t?n h??ng m?t danh ti?ng t?t ? n??c ngoài.
   5.0/5
   R?t hài lòng
   1 Reviews
   • M?c giao d?ch
   • 6 Giao d?ch
    690,000+
   • Response Time
    <24h
   • Response Rate
    93.3%
   Business Type
   Nhà s?n xu?t, C?ng ty Th??ng m?i
   Qu?c gia / Khu v?c
   Shandong, China
   S?n ph?m chínhQuy?n s? h?u
   Sole Proprietorship
   T?ng s? nhan viên
   51 - 100 People
   T?ng doanh thu hàng n?m
   confidential
   N?m thành l?p
   2014
   Ch?ng nh?n(5)
   Ch?ng nh?n s?n ph?m
   -
   B?ng sáng ch?
   -
   Th??ng hi?u
   -
   Th? tr??ng chính

   C?ng Su?t s?n ph?m

   L?u L??ng s?n xu?t

   S?n xu?t Thi?t B?

   Tên
   Kh?ng có
   S? l??ng
   ?? Xác Minh
   Gantry Type Numerical Control Cutting Machine
   J3GE-400
   1
   Cutting Machine
   W11JB10X
   1
   Bending Machine
   WC67Y-160/3200
   1
   Lathe
   CW6180C
   2
   Drilling Machine
   Z3040X13
   2
   Welding Machine
   NBC-350
   20
   ?? Xác Minh

   Th?ng Tin nhà máy

   Quy m? nhà máy
   3,000-5,000 square meters
   ??a ?i?m nhà máy
   Factory: SME Venture Park, Shanglin Town, Linqu County, Weifang City, Shandong Province, China Branch: Room 1403, West Block, Xiyuan Building, Huaiyin District, Jinan City, Shandong Province, China
   S? day chuy?n s?n xu?t
   4
   S?n xu?t theo h?p ??ng
   OEM Service OfferedDesign Service Offered
   Giá tr? s?n l??ng hàng n?m
   US$10 Million - US$50 Million

   S?n Xu?t hàng n?m C?ng Su?t

   Tên s?n ph?m
   Day chuy?n s?n xu?t C?ng Su?t
   ??n V? th?c t? ???c S?n Xu?t (N?m Tr??c)
   ?? Xác Minh
   Concrete Batching Plant; Concrete Mixer; Stabilized Soil Plant
   90 Sets per Year
   confidential
   ?? Xác Minh

   Ki?m Soát ch?t l??ng

   Thi?t B? ki?m tra

   Tên máy
   Th??ng hi?u & M?u m?
   S? l??ng
   ?? xác minh
   Outside Micrometer
   100-125*0.01
   2
   Vernier Calliper
   No information
   4
   ?? xác minh

   N?ng l?c R&D

   GI?Y CH?NG NH?N

   Hình ?nh
   Ch?ng nh?n Tên
   Ban Hành B?i
   Ph?m Vi kinh doanh
   Ngày kh? d?ng
   ?? Xác Minh
   ISO9001
   AVIC
   Concrete mechanical equipment production(except involving the administrative licensing products)
   2015-07-22 ~
   Other
   Other
   After-sales service for construction machinery and equipment building materials production special machinery, air pollution control equipment and solid waste treatment equipment. (Five-Star)
   2019-01-08 ~ 2022-01-07
   ISO9001
   Other
   Production of concrete machinery equipment, building industrial integrated equipment, waltboard , machinery equipment, air purifiers, sewage processors(Quaifications-based operations requiring qualification permis)
   2019-10-09 ~ 2022-10-08
   ISO14001
   CIC
   Production of concrete machinery equipment, building industreal integrated equipment, wallboard machinery equipment, air purifiers, sewage processors and related management activities.(Qualifications-based operations requiring qualification permits)
   2019-10-08 ~ 2022-10-08
   OHSAS18001
   Beijing CIC inspection & Certification Co., Ltd.
   Production of concrete machinery equipment, building industreal integrated equipment, wallboard machinery equipment, air purifiers, sewage processors and related management activities.(Qualifications-based operations requiring qualification permits)
   2019-10-08 ~ 2022-03-10
   -
   ?? Xác Minh
   -

   Nghiên c?u và Phát Tri?n

   Less than 5 People
   现金德州app